Årsmöte 2020

När: Lördagen den 15/8
Tid: Klockan 10.00
Plats: Gräsmattan utanför Gula Villan

Dagordning: 

§ 1

Mötets öppnande

§ 2

Val av ordförande att leda årsmötet

§ 3

Val av sekreterare för mötet

§ 4

Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5

Godkännande av årsmötets utlysning

§ 6

Fastställande av röstlängd

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8

Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

§ 11

Inkomna förslag från styrelsen

§ 12

Inkomna förslag från medlemmar

§ 13

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

§ 14

Val av ordförande

§ 15

Val av styrelseledamöter

§ 16

Val av suppleanter

§ 17

Val av två revisorer och en ersättare

§ 18

Val av kommittéer – Intendentgrupp för utåtriktade aktiviteter.

§ 19

Val av valberedning

§ 20

Övriga ärenden

§ 21

Mötets avslutande

Inställd Gårviksfest: https://garvik.se/installd-garviksfest

X