Ödsbyfastigheterna

Detaljplanens syfte är att anpassa byggrätterna för befintliga fritidshus så att helårsboende underlättas och ges en sammanhållen struktur samt planlägga redan i anspråktagen mark för allmän parkering för Gårviks badplats och hamn.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp kommer att bli ett krav. Ett verksamhetsområde för vatten- och avlopp kommer att beslutas, efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Handlingar är utskickade till berörda fastighetsägare.
Om du vill läsa alla dokument rörande detaljplanen för Gårvik, Ödsbyfastigheterna kan du klicka här för att komma till Munkedals kommuns hemsida.

Inställd Gårviksfest: https://garvik.se/installd-garviksfest

X