Årsmöte

Årsmöte den 14 juli 2018, klockan 10.00 i Gula Villan.

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast den 30 juni.
Detta gör du genom att mailainfo(at)garvik.se 
eller brev till Gårviks Badortsförening, c/o Ulf Hallman, Gårviksvägen 42, 455 93 Munkedal.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande att leda årsmötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§ 5 Godkännande av årsmötets utlysning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 8 Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
§ 11 Inkomna förslag från styrelsen
§ 12 Inkomna förslag från medlemmar
§ 13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
§ 14 Val av ordförande
§ 15 Val av styrelseledamöter
§ 16 Val av suppleanter
§ 17 Val av två revisorer och en ersättare
§ 18 Val av kommittéer – Intendentgrupp för utåtriktade aktiviteter.
§ 19 Val av valberedning
§ 20 Övriga ärenden
§ 21 Mötets avslutande

 

Äldre handlingar finns under rubriken Tidigare årsmöten.